Top Pannel

Top Pannel

ஃப்ளாஷ் நியூஸ்

Sri Danvantri Arogya Peedam, Ct:9443330203

Friday, May 14, 2021

Sri Danvantri Arogya Peedam Conducting Sri Lakshmi Kuberar homam with Lakhs of coins

 

      p >[kÍ]ö g¼«VÂB ¬¦Ý]_

       ÖéâÄ ïV·ïçá ØïVõ| EÅ©A© ¯çÛ

¶wïVAö, z¼Ã«Aö,nükìBAö, g¼«VÂBAö,ÄDÃÝmAö,ØÄVìðAö, ØÄáÃVÂþBAö, ¨[® Ã_¼k® kçïBVª ØÃBìï¹_ ÃÂ>ìï^ ¶çwÝm \þ¿D Ö«V詼Ãâçç¦ \Vkâ¦D kVéVÛV¼Ãâç¦ p >[kÍ]ö ¬¦Ý]_ ¶ç\Ím^á p éâ·t z¼Ã«ì Ä[ª]l_ Ö[® 14,05,2021 Øk^¹Â þwç\ ¶âÄB]]çB x[Mâ| ÄVD«VëB éâ·t ¼ÇV\D ØÄVìð gïì­ð çëkì ¼ÇV\D \u®D p \ïVéâ·t ¼ÇV\D \u®D ÖéâÄ ïV·ïçá ØïVõ| EÅ©A© ¯çÛï^ åç¦ØîþÅm.

                                      

No comments:

Post a Comment